Richtlijnen & afspraken

Richtlijnen

Om een vlotte en duurzame samenwerking te garanderen, hebben we enkele richtlijnen en afspraken vastgelegd:

  • Je website bevat of promoot geen verboden content en ongeoorloofde praktijken, en bevat ook geen links naar dergelijke websites.
  • Content vanop onze website, zoals productteksten, mogen gebruikt worden ter inspiratie, maar het is niet toegestaan deze volledig te kopiëren.
  • Bij het promoten van ColliShop via Search Engine Marketing (bv. Google of Bing) is het niet toegelaten om de merknaam ‘ColliShop’ of een ander label van Colruyt Group (Dreamland, Dreambaby, Colruyt,…) in te kopen als zoekwoord.
  • Zorg er steeds voor dat promotiemateriaal tijdig wordt geüpdatet en steeds de correcte acties promoot.
  • Het is verboden voor affiliatiepartners op bij surfers de indruk te wekken dat hun website, advertentie, platform … beheerd, ontwikkeld of ondersteund wordt door ColliShop. Het moet ondubbelzinnig duidelijk zijn dat ColliShop op geen enkele manier zeggenschap heeft over of verantwoordelijk is voor de inhoud van de affiliatiewebsite.
Aansprakelijkheid
  1. De affiliatiepartner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, ontwikkeling, instandhouding, functioneren en inhoud van zijn website of platform. De affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart ColliShop ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/naheffingen dienaangaande. De affiliate verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywetgeving en -regelgeving, zijnde thans de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart ColliShop voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
  2. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van ColliShop, is ColliShop op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de affiliate in verband met deelname aan het affiliatieprogramma, zoals - maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de productfeed, technische storingen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig word verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat ColliShop in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan commissies dat ColliShop gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten aan de affiliate heeft betaald.